Mi a paktum?

Foglalkoztatási paktumok általában

Mi is az a foglalkoztatási paktum?

A foglalkoztatási paktum egy együttműködés, amelynek keretében a munkaerő-piac szereplői közös stratégia mentén összehangolják tevékenységeiket az adott térség foglalkoztatási és gazdasági helyzetének fejlesztése céljából, működésük így hatékonyabb, eredményesebb.
A paktum egy nyitott együttműködési szerveződés, melyhez bármikor lehet csatlakozni.
A paktum kerekasztalánál ideális esetben tehát minden gazdasági és foglalkoztatás szempontjából jelentős szereplő helyet kap. Ezek a szereplők a rendszeres párbeszédnek köszönhetően pontosan látják, hogy mennyien, milyen tudással vannak állás nélkül, megismerik a lehetséges munkaadói (vállalati) igényeket és közösen igyekeznek összehozni a keresletet a kínálattal.

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon

A 2015-ben indult helyi foglalkoztatási paktum konstrukciók lehetőséget adnak arra, hogy rugalmas, valós keresletet és kínálatot vegyenek figyelembe a helyi szintű együttműködésen alapuló programok indításánál.

A helyi szintű foglalkoztatási együttműködés a paktum földrajzi területének egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel működik. Releváns szereplők (helyi önkormányzat, vállalkozók, munkaügyi szereplők civilek, ill. képzőintézmények) bevonásával partnerséget hoznak létre, gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési helyzetelemzést készítenek, majd stratégiát alkotnak, paktum-programot készítenek és valósítanak meg. Ezen szervezetek összetétele térségenként változó, azonban az a közös, hogy mindenütt a munkaügyi központok szakmai támogatásával tevékenykednek. A paktum szervezetek gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési koordinációt végeznek, összehangolják a paktum földrajzi területén elérhető gazdaságfejlesztési szolgáltatásokat, aktív kapcsolatot tartanak a munkaerőpiac szereplőivel, különösen a foglalkoztató és képző szervezetekkel, támogatják a szociális gazdaság fejlődését, kidolgoznak és megvalósítanak, munkaerőpiaci, képzési – és foglalkoztatási programokat. Közreműködnek a vállalkozási fejlesztések munkaerő igényének kielégítésében.

Egy jól működő paktum tehát nem csak foglalkoztatást segítő platform, a jó munkaerőnek köszönhető vállalati prosperitás növekedése miatt legalább ennyire fontos gazdaságfejlesztési eszköz is.

Paktumszervezet résztvevői

A Szegedi Foglalkoztatási Paktum szervezete

A gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködési program megvalósítása és fenntartása során Foglalkoztatási Paktum Fórum, Irányító Csoport, Menedzsment Szervezet és Paktumiroda felállítása, működtetése történik.

A Szegedi Foglalkoztatási Paktum egy nyitott együttműködési szerveződés. A támogatók köréhez bármikor lehet csatlakozni. A csatlakozás feltétele, hogy támogatók támogató nyilatkozat aláírásával kinyilvánítsák, hogy jelen együttműködési megállapodásban foglaltakkal egyetértenek.

A Szegedi Foglalkoztatási Paktum szervezet tagjai:

 1. Megyei Jogú Város Önkormányzata:
  Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
 1. Megyei Kormányhivatalok Munkaügyi szervezeti egységei:
  Csongrád Megyei Kormányhivatal
 1. Megyei Önkormányzatok:
  Csongrád Megyei Önkormányzat
 1. Megyei Kereskedelmi és Iparkamarák:
  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
 1. Foglalkoztatók:
  ContiTech Rubber Industrial Kft.
  “HANSA-KONTAKT” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
  IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
  PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt.
  SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Zrt.
  KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
  Szeged és Térsége Nonprofit Kft.
 1. A megyei munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek:
  Építő KITT Klaszter
  Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület
  Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter
 1. Jelentősebb szakképző intézmények, felnőtt- és egyéb képzők, felsőoktatási intézmények, kutatóhelyek:
  Szegedi Szakképzési Centrum
  Szegedi Tudományegyetem
  Szinergia Szakgimnázium és Szakközépiskola
 1. Civilszervezetek:
  Szegedi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Kulturális és Mentálhigiénés Egyesület
  Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület

ICS – Irányító csoport

A paktumban foglaltak végrehajtásáért az Irányító Csoport a felelős.

Az Irányító Csoport elnöke: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának városfejlesztési alpolgármestere. Az elnököt akadályoztatása esetén a Fejlesztési Iroda vezetője helyettesíti.

Tagjai:

 • Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (2 fő)
 • Csongrád Megyei Kormányhivatal (1 fő)
 • Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara (1 fő)
 • ContiTech Rubber Industrial Kft. (1 fő)

Állandó meghívottak:

 • Csongrád Megyei Önkormányzat képviselője
 • Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója,
 • Paktumiroda vezetője és a TOP-6.8.2-15-SG1-2016-0001 pályázat projektmenedzsere

Az Irányító Csoport az alábbi feladatokat látja el:

 • Segíti a helyi munkaerő-piaci szereplők közötti partnerségi kapcsolatok létrejöttét, a kooperáció fejlődését.
 • Megvitatja a város munkaerő-piaci helyzetét.
 • Jóváhagyja a Paktum Foglalkoztatási Stratégiáját, Akciótervét, Munkatervét, a paktum menedzsmenten keresztül irányítja az éves tervek megvalósítását, folyamatosan ellenőrzi a végrehajtás ütemét és értékeli a megvalósítást.
 • Biztosítja a Foglalkoztatási Fórum tájékoztatását.
 • Beszámol a Foglalkoztatási Fórumon a tevékenységéről és az elért eredményekről.
 • A paktumiroda közreműködésével feldolgozza a Foglalkoztatási Fórum javaslatait, biztosítja azok beépítését az akció- és munkatervekbe.
 • Beszámoltatja a Paktum Munkacsoportjait.
 • Felügyeli, ellenőrzi és beszámoltatja a paktum menedzsmentet és a paktumirodát, jóváhagyja a beszámolókat.
 • Irányítja a Paktummal kapcsolatos kommunikációs tevékenységet.
 • Szükség esetén dönt az Irányító Csoport összetételének megváltoztatásáról, kezdeményezi tag visszahívását illetve új tag jelölését.

Az Irányító Csoport működését ügyrend szabályozza.

Paktumiroda

Mi az a Paktumiroda?

A Paktum szakmai koordinációját, operatív működtetését a paktumiroda látja el. A paktumiroda 2 fő főállású munkatárssal (1 irodavezető, 1 paktum partnerségi koordinátor) működik.

Az iroda szolgáltatásai

 • Munkáltatók és az álláskeresők tájékoztatása a támogatási lehetőségekről,
 • munkaerő- és képzési igények gyűjtése
 • kapcsolattartás a paktumtagokkal, vállalati partnerekkel, civil szervezetekkel, képző intézményekekl
 • közreműködés a helyi partnerségek fejlesztésében
 • partnertalálkozók, konferenciák, workshopok, munkáltatói fórumok szervezése,
 • projektek, egyedi képzések kidolgozásának szakmai támogatása
 • érintett partnerek folyamatos tájékoztatása

A Paktumiroda elérhetőségei

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.
6720 Szeged, Széchenyi tér 5. 2. em. 7.

Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő – Csütörtök: 8:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 12:00

Információ álláskeresőknek

A foglalkoztatási paktum célcsoportjai

A program keretében az alábbi célcsoportokba tartozó regisztrált álláskeresőkre vehető igénybe támogatás:

 1. Alacsony iskolai végzettségűek (legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2 szakképzés nélkül)
 2. 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
 3. 50 év felettiek
 4. GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
 5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
 6. Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek **(a munkanélküliségben töltött időtartamba az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is beszámítható) ¬
 7. Megváltozott munkaképességű személyek
 8. Roma nemzetiséghez tartozó személyek
 9. A közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők: azok a közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett s nyilvántartásba vett álláskeresők, akik — a „Főbb programelemek (támogatások és szolgáltatások) nyújthatósági táblája” szerinti, esetükben nyújtható támogatásokkal — a versenyszférába visszavezethetők. (Akik 30 napnál régebben léptek ki, más célcsoportok szerint vonhatók be a programba. Más célcsoport mentén vonhatók be azok a 30 napnál nem régebben kilépettek is, akik nem a fenti támogatásokkal vezethetők vissza a versenyszférába.)
 10. Inaktívak

Információ munkáltatóknak

A munkaerő-piaci programok programelemei

Minden a munkaáltatók illetve munkavállalók által igénybe vehető támogatást a projektben konzorciumi partnerként együttműködő Csongrád Megyei Kormányhivatalon keresztül lehet igénybe venni:

 • Képzési költség támogatása
 • Képzés ideje alatti keresetpótló juttatás
 • Képzéshez kapcsolódó helyi, helyközi utazás költségtámogatása
 • Képzéshez kapcsolódó szállásköltség támogatása
 • Képzéshez kapcsolódó étkezési költség támogatása
 • Képzés ideje alatt igénybevett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása
 • Képzés ideje alatt a hozzátartozó gondozásával járó költségek támogatása
 • Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás
 • Munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség támogatás (legfeljebb 90 napos)
 • Bérköltség támogatás (legfeljebb 8+4 hó 100 %)
 • Munkába járáshoz kapcsolódó helyi, helyközi utazás költségeinek megtérítése
 • Munkába járáshoz kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása
 • Mobilitás támogatása (lakásbérleti hozzájárulás és a heti ingázás kezdeti nehézségeit megkönnyítő ideiglenes támogatás)
 • Vállalkozóvá válás támogatása, (legfeljebb hat havi, szükség szerint vállalkozóvá válást támogató felkészítő képzéssel együtt)
 • Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költségeinek megtérítése
 • Szakmai (képzéssel kapcsolatos) alkalmassági vizsgálat
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Halmágyi Ádám
projektmenedzser
+36 (20) 220-4455
halmagyi.adam@szegedpolus.hu