Alprojektek

Tudásmenedzsment stratégia alprojekt

A Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. feladata volt, hogy a Szegedi Tudományegyetemmel közösen feltérképezze az egészségipar és intelligens technológia szektorok szereplőit a Szeged-Hódmezővásárhely növekedési zónában. A projekt során kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerekkel felmérésre kerültek a releváns iparági szereplők abból a célból, hogy megállapításra kerülhessenek az általuk támasztott iparági igények, valamint mindazok a korlátozó tényezők, amelyek feloldásával a növekedési zóna szereplői képesek lehetnek a régióban tevékenykedő vállalati szereplőkkel aktív kapcsolatokat kialakítani és fenntartani a jövőben.

 

A kutatásba bevont cégek árbevétel szerinti bontásban:

Árbevétel Esetszám Százalék
Kisebb, mint 100 millió Ft 29 21
101-500 millió Ft 29 21
501-1000 millió Ft 13 10
nagyobb, mint 1000 millió Ft 27 20
Nem válaszol 37 27
Összesen 135 100

 

A kutatásba bevont cégek munkavállalók létszáma szerinti bontásban:

Munkavállalók száma Esetszám Százalék
Mikró (1-9 fő) 46 34
Kicsi (10-49 fő) 52 39
Közepes (50+ fő) 37 27
Összesen 135 100

 

A kutatásba bevont cégek tulajdonosi kör szerint:

Tulajdonosi köre Esetszám Százalék
Többségében vagy
teljesen magyar tulajdonú
123 91
Többségében vagy
teljesen külföldi tulajdonú
12 9
Összesen 135 100

K+F+I szolgáltatások alprojekt

Az alprojekt célja egy olyan módszertan kidolgozása volt, amely útmutatóul szolgálhat az önkormányzati, gazdasági és civil szereplők számára abban, hogyan segíthetik a kezdő vállalkozások megerősödését. A feladat megvalósításába bevont vállalkozó feladata volt továbbá a pilot modellezés, mely során Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanok inkubátor házzá való alakításának, fejleszthetőségének műszaki és általános fejleszthetőségi feltérképezése, a szükséges átalakítások időigényének és nagyvonalú költség vonzatának felmérése történt meg. A vizsgált ingatlanok mindegyike funkcióját vesztett, jelenleg üresen álló épület, melyekből inkubációs célra a korábbi Százszorszép Gyermekház (Szeged, Kálvin tér 6.) és a Vedres Kollégium (Szeged, Fő fasor 44-50.) épületei feleletek meg leginkább. A projekt során mélyinterjúk készültek Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tisztségviselőivel, melynek célja volt az eredményes inkubációs szolgáltatások implementálhatóságának vizsgálata az önkormányzat rendszerébe.

Projekt és kutatási kompetencia integrálása, pilot projekt generálás alprojekt

A megvalósíthatósági tanulmány célja egy olyan tudományos park fejlesztési koncepció megalkotása volt, mely a szegedi oldalon, a tervezett Déli Tisza-híd környezetében kialakított fejlesztési területre vonatkozóan a lehetséges fejlesztéseket egységes rendszerben kezeli. A tudományos park első elemeként egy pilot projekt került kidolgozásra, amely a Szegedi Tudományegyetem tudásbázisára alapulva jöhet létre.

A tanulmány keretében feltárásra került, hogy milyen keretek között lehetséges egy, a későbbiekben nemzetközi szinten is kiemelkedő Interdiszciplináris Kiválósági Központ létrehozása. A hazai és nemzetközi legjobb példák alapján meghatározásra került, hogy milyen tulajdoni viszonyok mellett, mekkora alapterületen és milyen üzemeltetési struktúrában érdemes létrehozni a Központot.

Szeged MJV Integrált Városfejlesztési Stratégiája előzetesen meghatározta, hogy mely területen lehetséges és tervezett egy ilyen Központ megépítése, így a tanulmány kitért arra is, hogy ezen a területen milyen szabályozási keretek között, milyen beépítettség mellett, mekkora alapterületen, milyen megközelíthetőséggel és milyen építési ütemezéssel érdemes megvalósítani a projektet. A kivitelezést követően a jelenleg nem hasznosított barnamezős terület új funkciót kap és a város új kutatás-fejlesztési és innovációs központja lesz.

A Kiválósági Központ létrehozása jelentős beruházási igénnyel bír, így feltárásra kerültek a lehetséges finanszírozási lehetőségek, illetve megalkotásra került egy üzleti modell, amely a hatékony és fenntartható üzemeltetés kereteit körvonalazza. A nagy beruházási igény miatt a tanulmány kiemelt figyelmet fordít a megvalósítás kockázatainak azonosítására, illetve azok kiküszöbölésére, kezelésére annak érdekében, hogy a fejlesztés hosszú távon sikeres lehessen.

IT alprojekt

Az IT alprojekt során a cél a befektetések ösztönzését támogató tartalomkezelő megoldás, alkalmazás kialakítása, bevezetése, és ehhez kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele volt. A befektetés-ösztönzést támogató informatikai rendszer lehetővé teszi a potenciális befektetők, befektetési lehetőséget kínálók, közreműködő partnerek és egyéb érintett természetes és jogi személyek adatainak hatékony kezelését, a megkeresések, kapcsolatfelvételek, befektetési folyamatok követését és kezelését. A tartalomkezelő biztosítja a naprakész információk strukturált kezelését, segíti a befektetési projektmenedzserek és kiajánlásban közreműködőket a megfelelő ajánlatok és kísérő anyagaik összeállításában.

Térségi együttműködések alprojekt

Az alprojekt célja egy olyan gyakorlati, működő és megvalósítható modell kidolgozása volt, amely Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szemszögéből megvizsgálja és bemutatja, miként képes egy város összefogni, és közös érdekek alapján együttműködni a gazdaság élénkítéséért, munkahelyek teremtéséért, a lakosság életszínvonalának emeléséért.

Az együttműködési keretrendszer a QuadrupleHelix modell alapján készült. A tanulmány részletesen bemutatja, milyen lépéséket kellene megtenni ahhoz, hogy egy projekt megvalósítása során együtt tudjon működni egy önkormányzat, egyetem, a gazdaság és a civil szféra befektetők ösztönzése és a tudás hatékonyabb kihasználása érdekében. Javaslatokat tesz a felállítandó Gazdaságfejlesztő Testület összetételére, a Testület alá tartozó operatív szervezet működtetésére, beleértve a szükséges erőforrásokat, kompetenciákat, minőségbiztosítási rendszereket és marketing tevékenységeket. Részletes, érintett szervezetekre lebontott projekt terv biztosítja, hogy az elképzelések megvalósíthatóak, követhetőek és értékelhetőek legyenek. Az elkészült tanulmány konkrét projekttervet dolgozott ki az épülő ELI-APS kutatóközpont melletti „Science Park” high-tech vállalkozásokkal való betelepítésére, a magas színvonalú tudástranszfer és a park körül létrejövő tudás, új technológia hasznosítása érdekében.

Kommunikációs alprojekt

A projekt keretében a Szeged Pólus egy befektetés-ösztönzési kiadványt jelentetett meg magyar és angol nyelven. A kiadványban részletesen bemutatásra kerül Szeged városa, a város életéhez sok szálon kapcsolódó Szegedi Tudományegyetem, továbbá a legfontosabb gazdasági szektorok és a város jövőjét meghatározó fejlesztési projektek.