KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. a következőkben eleget tesz közzétételi kötelezettségének és hozzájárul az önkormányzati tulajdonú vállalatok átláthatóságra vonatkozó vállalásaihoz.

Figyelembe vesszük:

  • A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényt
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt

Az általános, különös és egyedi közzétételi listáinkat folyamatosan frissítjük.

Az egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződéseinket annak megkötésétől számított 30 napon belül elhelyezzük honlapunkon.

Általános közzétételi lista

SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

Adatszolgáltatási elvárás

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja

Szolgáltatott adat

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével (szervezeti ábra), az egyes szervezeti egységek feladatai

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, fizetése, prémiuma

A közfeladatot ellátó szervet felügyelő Felügyelő Bizottság tagjainak neve, fizetése, prémiuma

TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

Adatszolgáltatási elvárás

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök hatályos és teljes szövegére mutató linkek

Szolgáltatott adat

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti és működési szabályzatának (SZMSZ) teljes szövege

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek (ÁSZF)

nincs adat

GAZDÁLKODÁSI ADATOK

Adatszolgáltatási elvárás

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti éves beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Szolgáltatott adat

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatai: szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama,

Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések

Éves közbeszerzési terv

Éves statisztikai összegzés a közbeszerzésekről

Ajánlott közzétételi lista

Adatszolgáltatási elvárás

Etikai kódex megléte

  • korrupcióval szemben lefektetett irányelvek
  • korrupcióval szemben tanúsított zéró tolerancia
  • bejelentő vonal (etikai forródrót)

Nem normatív támogatások aggregált, táblázatos formában

Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések

Társadalmi felelősségvállalás (CSR) bemutatása, támogatások összege és kedvezményezettjei

nem releváns

Beszerzési szabályzat

Információ éves külső auditról

Különös közzétételi lista

A Szeged Pólus Nonprofit Kft-nek jelenleg nincs közzétételi kötelezettsége, illetve nincs közzéteendő adata.

Egyedi közzétételi lista

A Szeged Pólus Nonprofit Kft-nek jelenleg nincs közzétételi kötelezettsége, illetve nincs közzéteendő adata.